Czytasz: Strona g┼é├│wna · Aktualno??ci · IX sesji Rady Powiatu Luba??skiego


 

IX sesji Rady Powiatu Luba??skiego 30-06-2019

Na IX sesji Rady Powiatu Luba??skiego rozpocz─???em dzia??ania maj─?ce na celu cho─? cz─???ciowe nakre??lenie prawdziwego obrazu funkcjonowania powiatu. Oficjalna wizja przedstawiana w mediach, kt??re bior─? pieni─?dze za tzw. obs??ug─? medialn─?, ma niewiele wsp??lnego z rzeczywisto??ci─?.

Co prawda Zarz─?d Powiatu otrzyma?? wotum zaufania, a Rada Powiatu udzieli??a absolutorium, jednak by??o to uzyskane tylko wi─?kszo??ci─? g??os??w, a nie wszystkimi. W raporcie o stanie powiatu nie by??o istotnych danych umo??liwiaj─?cych wywnioskowanie rzeczywistej sytuacji finansowej jednostki.

Om??wi??em jeden z temat??w dyskwalifikuj─?cych zarz─?dzanie powiatem przez aktualnego starost─?. Jego polityka ostatnich lat skutecznie zdemolowa??a kadrowo powiat, pozbawiaj─?c kom??rki organizacyjne ca??ych grup wykwalifikowanych pracownik??w i blokuj─?c nab??r niezb─?dnych fachowc??w. Poskutkowa??o to b??─?dami w realizacji przedsi─?wzi─?─?, a w niekt??rych przypadkach wr─?cz brakiem mo??liwo??ci w ich przeprowadzeniu.

Jako przyk??ad mo??na poda─? najwa??niejszy w historii powiatu projekt (wed??ug diagnozy na 3,7 mln z??.)  Ô??WYR??WNANIE SZANS EDUKACYJNYCH M?üODZIE??Y PONADGIMNAZJALNYCH SZK???ü KSZTA?üCENIA ZAWODOWEGO POWIATU LUBA??SKIEGO POPRZEZ DOPOSA??ENIE SPECJALISTYCZNYCH PRACOWNIÔ?Ł w ramach RPO WD 2014-2020. Wniosek projektowy zosta?? z??o??ony 30 stycznia 2017 i jego celem by??o wyr??wnanie szans edukacyjnych m??odzie??y poprzez doposa??enie 17 pracowni kszta??cenia zawodowego w 3 plac??wkach powiatu. Projekt ten nie zosta?? do tej pory zrealizowany i wszystko wskazuje na to, ??e nie b─?dzie. Spowodowane jest to brakiem odpowiedniej kadry, jak i b??─?dnym oszacowaniem koszt??w projektu. W mediach niejednokrotnie chwalono si─? realizacj─? projektu.

Przed sesj─? z??o??y??em cztery interpelacje, z kt??rych trzy dotycz─? kolejnych ciekawych spraw z dzia??alno??ci powiatu. Te i inne b─?d─? opisywa?? w moich nast─?pnych relacjach.

Je??li s─? Pa??stwo zainteresowani rzeczywistym stanem naszego powiatu oraz jego popraw─?, zach─?cam wszystkich do ??ledzenia mojego profilu.

Wojciech Zembik

30.06.2019. 11:48