Czytasz: Strona g┼é├│wna · Aktualno??ci · Linie kolejowe inicjatywa uchwa??odawcza


 

Linie kolejowe inicjatywa uchwa??odawcza 02-04-2019

Radni koalicji rz─?dz─?cej (Bezpartyjni Samorz─?dowcy oraz PiS) Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego wyst─?pili z inicjatyw─? uchwa??odawcz─? pilota??owej realizacji programu Ô??Kolej plusÔ?Ł na Dolnym ??l─?sku. W czwartek 28 marca 2019 na VI sesji Sejmik WD podj─??? stosown─? uchwa??─? w sprawie udzia??u wojew??dztwa dolno??l─?skiego w rz─?dowym Programie Uzupe??niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej.
Je??li Rz─?d wyrazi na to zgod─? to ju?? w najbli??szym czasie rozpoczniemy prace remontowe na ponad 270 kilometrach nieczynnych linii kolejowych. Realizacja tych przedsi─?wzi─?─? umo??liwi obs??ug─? transportem kolejowym najbardziej izolowanych komunikacyjnie obszar??w wojew??dztwa w tym stolic trzech powiat??w oraz umo??liwi dojazd do obszar??w atrakcyjnych turystycznie w naszym wojew??dztwie w tym do dw??ch park??w narodowych i dw??ch uzdrowisk oraz zabytk??w o statusie pomnik??w historii.
Mi─?dzy innymi za priorytetowe uznajemy rewitalizacj─? infrastruktury kolejowej ??─?cz─?cej bezpo??rednio Legnic─? z powiatem z??otoryjskim, lw??weckim, luba??skim, jeleniog??rskim i miastem Jelenia G??ra, zapewniaj─?c bezpo??redni dojazd do miast : Z??otoryja, Lw??wek ??l─?ski, Wle??, Lubomierz, Gryf??w ??l─?ski, Mirsk, ??wierad??w Zdr??j, Mys??akowice, Karpacz a tak??e do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz G??r Izerskich, w tym realizacj─? przewidzianego w programie ci─?gu linii kolejowych Legnica-Z??otoryja-Lw??wek ??l─?ski Ô??Jelenia G??ra/??wierad??w Zdr??j.

Wi─?cej informacji w za??─?cznikach:
Za??─?cznik 1.
Za??─?cznik 2.
Za??─?cznik 3.
Za??─?cznik 4.

02.04.2019. 15:50