Czytasz: Strona g┼é├│wna · Aktualno??ci · Teresa Zembik Ô?? kandydatka do Sejmu RP


 

Teresa Zembik Ô?? kandydatka do Sejmu RP 19-09-2019Teresa Zembik Ô?? kandydatka do Sejmu RP

Lat 57, urodzona w Lubaniu. M─???atka, troje dzieci i dwie wnuczki. Do osiemnastego roku ??ycia mieszkanka Siekierczyna. Nauczycielka informatyki, przedsi─?biorczo??ci oraz przedmiot??w ekonomicznych w Zespole Szk???? Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. 

Absolwentka luba??skiego LO. Wykszta??cenie wy??sze oraz tytu?? magistra ekonomii zdoby??a na Akademii Ekonomicznej we Wroc??awiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Dodatkowo uko??czy??a studia podyplomowe w zakresie informatyki na Uniwersytecie Wroc??awskim, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz resocjalizacji w Wy??szej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunk??w Mi─?dzynarodowych w Warszawie. 

W marcu 2018r. zosta??a po raz pi─?ty przewodnicz─?c─? Organizacji Mi─?dzyzak??adowej NSZZ Ô??SOLIDARNO??─?Ô?Ł Pracownik??w O??wiaty i Wychowania w Lubaniu. 
Jest cz??onkiem Zarz─?du Regionu NSZZ Ô??SOLIDARNO??─?Ô?Ł 
w Jeleniej G??rze. Radna Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego, wiceprzewodnicz─?ca Komisji Kultury, 
Nauki i Edukacji. Od siedemnastu lat jest aktywnym cz??onkiem Prawa i Sprawiedliwo??ci. 

Sprawdzona jako osoba walcz─?ca o interesy os??b pokrzywdzonych i wykluczonych. Wra??liwa na problemy mieszka??c??w ma??ych miejscowo??ci, skuteczna w dzia??aniu. 

Wykorzystajmy wielk─? szans─? dla Polski!
Wybierzmy Prawo i Sprawiedliwo??─?!Podpisy pod zdj─?ciami:

Wizyta Prezydenta RP w Lubaniu Ô?? 6. wrze??nia 2018.
Konwencja PiS w Legnicy Ô?? 15. wrze??nia 2019.
19.09.2019. 21:30