Czytasz: Strona g┼é├│wna · PISmo Luba??skie · Dlaczego Prawo i Sprawiedliwo??─? ?


 

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwo??─? ? 03-11-2010

S??owo partia w odniesieniu do PiS-u pr??buje si─? skojarzy─? z re??imowymi organizacjami , kt??re oderwane od zwyk??ych przedstawicieli spo??ecze??stwa s??u??─? do ich represjonowania i dzia??ania na ich szkod─? broni─?c interes??w w─?skiej grupy swoich przedstawicieli. A przecie?? w przypadku tej partii mamy do czynienia z organizacj─? , kt??ra skupia rzesz─? uczciwych patriot??w z uporem walcz─?cych o interesy Polski i Polak??w na ka??dym szczeblu w??adzy jaki aktualnie jest w jej gestii. Kolejnym mitem jest to, ??e inn─? spraw─? jest w??adza centralna w pa??stwie w kt??rej to udzia?? bior─? partie polityczne a czym innym jest samorz─?d terytorialny. A tymczasem te dwa twory ??ci??le ze sob─? zwi─?zane funkcjonuj─? w ramach jednego organizmu jakim jest administracja pa??stwowa i dobrze jest je??li ca??a struktura jest sprawnie koordynowana i kontrolowana zar??wno z g??ry jak i od do??u w zakresie pracy dla interesu pa??stwa i obywatela. Jako cz??onek Prawa i Sprawiedliwo??ci wiem, ??e zabieganie jedynie o korzy??ci w─?skiej grupy interes??w zawsze ko??czy si─? stratami dla wszystkich tak??e dla tych , kt??rzy po??r??d ubogich obywateli posiadaj─? stosunkowo du??o. Jedynie r??wnoprawny rozw??j wszystkich region??w grup spo??ecznych, i jednostek stanowi podstaw─? dla osi─?gni─?cia celu jakim jest dostatnie pa??stwo a w nim bogaci obywatele. Prawo i Sprawiedliwo??─? w swoich za??o??eniach programowych dla samorz─?d??w ma rozw??j rodzimych firm ale firmy te maj─? mie─? mo??liwo??─? dynamicznego rozwoju do formatu europejskiego i ??wiatowego a nie pozostawa─? przymusowo na poziomie wsz─?dzie wymienianych ma??ych firm, dopiero to daje miejsca pracy i w??a??ciwy doch??d dla kasy gminy, powiatu i pa??stwa. Tylko Prawo Sprawiedliwo??─? otwarcie m??wi o roli samorz─?d??w w podziale dochodu narodowego ,o konieczno??ci ich wzmocnienia zw??aszcza finansowego w zakresie zlecanych zada??.

Prywatyzacja w poj─?ciu polityk??w PiS to sprzeda?? maj─?tku narodowego ale za godziw─? cen─? i tylko wtedy gdy rzeczywi??cie jest to jedyny spos??b jego utrzymania na odpowiednim poziomie. Nie ma przyzwolenia na rozdawanie naszego maj─?tku za darmo i pozbywanie si─? zasob??w decyduj─?cych o bezpiecze??stwie i zdrowiu mieszka??c??w. Dzi?? ju?? jest jasne, ??e wyb??r odpowiednich w??adz samorz─?dowych decyduje o rozwoju gminy czy powiatu na wiele lat. Wa??nym jest aby te w??adze kierowa??y si─? zasadami uczciwo??ci, kompetencji, bez pob??a??ania cz─?stym patologiom w??adzy w postaci nepotyzmu, arogancji i korupcji co skutecznie ogranicza pozytywne efekty dzia??a?? wszystkich mieszka??c??w gminy.

G??os oddany na kandydat??w z listy Prawa i Sprawiedliwo??ci to g??os za dynamicznym rozwojem twojego miasta, gminy i powiatu Ô?? rozwojem na uczciwych zasadach, kt??ry jest udzia??em wszystkich mieszka??c??w.

Pe??nomocnik Prawa i Sprawiedliwo??ci na Powiat Luba??ski
Wojciech Zembik

03.11.2010. 00:05