Odpowied?? na list otwarty. 03-11-2009

W zwi─?zku z listem otwartym do Spo??ecze??stwa Powiatu Luba??skiego autorstwa pana doktora Jaros??awa M─?czy??skiego Ô?? by??ego prezesa ?üu??yckiego Centrum Medycznego jeste??my zmuszeni do odparcia kolejnego medialnego ataku na zarz─?d sp????ki ?üCM i zarz─?d powiatu luba??skiego. W li??cie pana doktora przewija si─? konsekwentnie demoniczna i wszechw??adna posta─? pani Ewy Gutek, kt??ra jako zwyk??a piel─?gniarka zrobi??a panu M─?czy??skiemu i pozosta??ym panom doktorom niespodziewany numer torpeduj─?c ich plany prywatyzacji luba??skiego szpitala co wed??ug tej inteligentnej grupy os??b zdarzy─? si─? nie mia??o prawa. W li??cie zosta??a przez pana Jaros??awa M─?czy??skiego przedstawiona ca??a historia rzekomo zbawiennego przekszta??cania szpitala w sp????k─? i teoria po??wi─?cania si─? dla dobra pacjent??w. W ca??ym tragicznym zamieszaniu spowodowanym tym si??owym przekszta??ceniem, kt??rego dokonano za wszelk─? cen─? wszyscy uczestnicy z pewno??ci─? czuj─? si─? bohaterami a wiele os??b ponios??o rzeczywiste straty. Tylko, ??e re??yserem tych wydarze?? by?? pan doktor Jaros??aw M─?czy??ski, kt??ry autentyczne po??wi─?cenie wykorzystywa?? do w??asnych cel??w.

Czytaj dalej 03.11.2009. 12:26

Wybory 21 pa??dziernika 21-10-2009

Wybory 21 pa??dziernika cofn─???y Polsk─? do dnia obalenia rz─?du Jana Olszewskiego 5 czerwca 1992.
Teraz jednak powodzenie tego planu by??o wynikiem brutalnej dwuletniej ofensywy wszystkich si?? sprzymierzonych przeciw polskiemu rz─?dowi rodem z PiS walcz─?cemu ze spu??cizn─? komunizmu. Ekipa Donalda Tuska zwie??czy??a sukces wy??udzeniem zaufania m??odych Polak??w rzucaj─?c has??a bez pokrycia z nadziej─?, ??e nadu??ycie nie zostanie rozliczone bo najwy??ej najbardziej zainteresowani zostan─? za granic─?.
Po wyborach w 2005 roku zaplanowano akcj─? unicestwienia Prawa i Sprawiedliwo??ci ,kt??re po kr??tkim czasie rz─?dzenia mia??o mie─? kilkuprocentowe poparcie w tym celu PO postawi??o niemo??liwe do przyj─?cia warunki koalicji, do kt??rej nie przyst─?pi?? tak??e PSL, a LPR i Samoobrona traktowa??y wej??cie do rz─?du jako pole do forsowania w??asnych interes??w.

Czytaj dalej 21.10.2009. 23:55

<< Pierwsza strona < Poprzednia strona [2 / 2] Nast─Öpna strona > Ostatnia strona >>