Czytasz: Strona g┼é├│wna · PISmo Luba??skie · Stanowisko Prawa i Sprawiedliwo??ci w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego


 

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwo??ci w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego 02-03-2012

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwo??ci w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego

Prawo i Sprawiedliwo??─? stoi na stanowisku, ??e nale??y utrzyma─? obecnie obowi─?zuj─?ce rozwi─?zania gwarantuj─?ce prawo do emerytury kobietom od 60 roku ??ycia, m─???czyznom od 65 roku, oraz wymagany sta?? ubezpieczeniowy (20 lat kobiety i 25 lat m─???czy??ni). Sprzeciwia si─? podwy??szeniu obowi─?zkowego wieku emerytalnego do 67 lat. Popiera natomiast rozwi─?zania sprzyjaj─?ce wyd??u??eniu czasu pracy ponad ustawowy wiek emerytalny dla os??b, kt??re chc─? i mog─? pracowa─?. Popieramy dobrowolne zatrudnienie os??b zdolnych do pracy po przekroczeniu obowi─?zuj─?cego wieku emerytalnego. Praca ponad ustawowy wiek emerytalny to wyb??r i prawo; a nie narzucany - bez wzgl─?du na warunki rodzinne, stan zdrowia, sprawno??─?, zdolno??─? do pracy i mo??liwo??ci zatrudnienia - przymus.

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwo??ci jest wynikiem g??─?bokiej analizy sytuacji z kt??rej wynika, ??e; zar??wno d??ugo??─? ??ycia Polak??w, stan ich zdrowia, w tym d??ugo??─? ??ycia w zdrowiu, sprawno??─?, a tak??e prognozowane zmiany w sytuacji demograficznej Polski - nie uzasadniaj─? wyd??u??enia wieku emerytalnego, tak dla kobiet, jak i dla m─???czyzn. Wyd??u??enie wieku emerytalnego nie mo??e nast─?pi─? w istniej─?cych warunkach: z??y stan zdrowia i us??ug ochrony zdrowia, z??y stan warunk??w pracy w Polsce, z??e warunki ??ycia wielu Polak??w, powszechne w wielu ??rodowiskach ub??stwo i trudne warunki ??ycia, wysokie bezrobocie zar??wno m??odych i starszych wiekiem, brak pracy dla os??b niepe??nosprawnych, upowszechnienie um??w Ô????mieciowychÔ?Ł i zatrudnienia Ô??na czarnoÔ?Ł. Prawo i Sprawiedliwo??─? nie mo??e zaakceptowa─? wyd??u??enia wieku emerytalnego dla kobiet i m─???czyzn, gdy?? zamiar ten nie znajduje merytorycznych przes??anek do tak drastycznej w polskich warunkach zmiany. Szczeg??lnie trudny do zaakceptowania jest skokowy wzrost wieku emerytalnego dla kobiet. Por??wnywanie Polski z krajami Europy Zachodniej w uzasadnianiu zmiany jest bezpodstawne, gdy?? przeci─?tne trwanie ??ycia, stan zdrowia, warunki ??ycia i pracy, dochody ludno??ci w Polsce i w krajach Zachodu s─? niepor??wnywalne.
Prawo i Sprawiedliwo??─? sprzeciwia si─? podnoszeniu wieku emerytalnego bez wzgl─?du na warunki, charakter pracy oraz na wymagania szczeg??lnych cech fizycznych, psychicznych i umys??owych. Sprzeciwia si─?, tak??e z powodu dotkliwego braku instytucji opieki dla os??b najm??odszych, najstarszych i niepe??nosprawnych. Opieka nad niesamodzielnymi cz??onkami rodziny w Polsce sprawuj─? kobiety, co wymaga od rz─?dz─?cych raczej u??atwienia kobietom mo??liwo??ci skracania, ni?? wyd??u??ania pracy zawodowej.

Sprzeciwiaj─?c si─? wyd??u??eniu wieku emerytalnego Prawo i Sprawiedliwo??─? wskazuje na te zagadnienia w systemie ubezpieczenia spo??ecznego, kt??re wymagaj─? konsekwentnego i pilnego rozwi─?zania. Powinny nast─?pi─?:
- niezw??oczna zamiana przymusu uczestnictwa ubezpieczonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych na dobrowolny wyb??r,
- niezw??oczne zniesienie ograniczenia w poborze sk??adek na ubezpieczenie spo??eczne do 30-krotno??ci przeci─?tnego wynagrodzenia (wzrost dochod??w ZUS w 2012 r. o kwot─? 5,9 mld z??),
- obni??enie sk??adek na ubezpieczenie spo??eczne od os??b rozpoczynaj─?cych prac─? i odbywaj─?cych sta??e, zmniejszenie skali zatrudnienia na tzw. umowach Ô????mieciowychÔ?Ł, co zwi─?kszy wp??ywy do bud??etu ZUS, a tak??e zwi─?kszy szanse na zatrudnienie os??b w starszych grupach wieku( 50+), skuteczn─? walk─? z zatrudnieniem Ô??na czarnoÔ?Ł (bez umowy, bez ubezpieczenia),
- opracowanie i wdro??enie skutecznych program??w zwalczania bezrobocia, szczeg??lnie m??odych pracownik??w oraz os??b w starszych grupach (50+),
- opracowanie i wdro??enie programu zatrudnienia absolwent??w wszystkich poziom??w i rodzaj??w szk????, co mo??e powstrzyma─? masow─? emigracj─? zarobkow─? Polak??w;
- opracowanie i wdro??enie programu stabilizacji zawodowej i ??yciowej m??odego pokolenia, co mo??e korzystnie wp??yn─?─? na sytuacj─? demograficzn─? oraz na rynek pracy.
Prawo i Sprawiedliwo??─? b─?dzie popiera─? i wsp????dzia??a─? we wszystkich przedsi─?wzi─?ciach i programach Rz─?du, kt??re b─?d─? zmierza─? do:
- zwi─?kszenia mo??liwo??ci zatrudnienia, szczeg??lnie m??odych i starszych pracownik??w, a tak??e dla wyra??aj─?cych ch─?─? dalszej pracy zawodowej emeryt??w,
- ograniczenia masowej emigracji zarobkowej m??odego pokolenia, kt??re zmuszone jest opuszcza─? w??asny kraj w poszukiwaniu chleba i pracy,
- poprawy warunk??w pracy Ô?? prowadz─?c─?cej w szczeg??lno??ci do ograniczenia wypadk??w w pracy, chor??b zawodowych, wykluczenia zatrudnienia w warunkach istotnie szkodliwych i uci─???liwych dla zdrowia,
- zmiany charakteru zatrudnienia Ô?? szczeg??lnie zlikwidowania zatrudnienia na umowach tzw.
Ô????mieciowychÔ?Ł, walki z zatrudnieniem Ô??na czarnoÔ?Ł, ??amania prawa pracy,
- odst─?pienia od obni??enia sk??adek na ubezpieczenie spo??eczne do 30-krotno??ci wynagrodzenia,
- zniesienia obligatoryjno??ci przynale??enia do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Prawo i Sprawiedliwo??─? popiera przeprowadzenie powszechnego referendum w sprawie podwy??szenia wieku emerytalnego, gdy?? jest to zmiana, kt??ra bardzo g??─?boko ingeruje w ??ycie spo??eczne, zawodowe, a przede wszystkim ??ycie milion??w polskich rodzin. Polacy nie mieli mo??liwo??ci wyrazi─? swojego stanowiska w tak wa??nej dla ka??dego z nich sprawie, poniewa?? w programie wyborczym PO i PSL nie by??o zapowiedzi podwy??szenia wieku emerytalnego.


Warszawa 21 luty 2012
02.03.2012. 17:00