Czytasz: Strona główna · PISmo Lubańskie · Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego


 

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego 02-03-2012

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podniesienia ustawowego wieku emerytalnego

Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że należy utrzymać obecnie obowiązujące rozwiązania gwarantujące prawo do emerytury kobietom od 60 roku życia, mężczyznom od 65 roku, oraz wymagany staż ubezpieczeniowy (20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni). Sprzeciwia się podwyższeniu obowiązkowego wieku emerytalnego do 67 lat. Popiera natomiast rozwiązania sprzyjające wydłużeniu czasu pracy ponad ustawowy wiek emerytalny dla osób, które chcą i mogą pracować. Popieramy dobrowolne zatrudnienie osób zdolnych do pracy po przekroczeniu obowiązującego wieku emerytalnego. Praca ponad ustawowy wiek emerytalny to wybór i prawo; a nie narzucany - bez względu na warunki rodzinne, stan zdrowia, sprawność, zdolność do pracy i możliwości zatrudnienia - przymus.

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest wynikiem głębokiej analizy sytuacji z której wynika, że; zarówno długość życia Polaków, stan ich zdrowia, w tym długość życia w zdrowiu, sprawność, a także prognozowane zmiany w sytuacji demograficznej Polski - nie uzasadniają wydłużenia wieku emerytalnego, tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wydłużenie wieku emerytalnego nie może nastąpić w istniejących warunkach: zły stan zdrowia i usług ochrony zdrowia, zły stan warunków pracy w Polsce, złe warunki życia wielu Polaków, powszechne w wielu środowiskach ubóstwo i trudne warunki życia, wysokie bezrobocie zarówno młodych i starszych wiekiem, brak pracy dla osób niepełnosprawnych, upowszechnienie umów „śmieciowych” i zatrudnienia „na czarno”. Prawo i Sprawiedliwość nie może zaakceptować wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, gdyż zamiar ten nie znajduje merytorycznych przesłanek do tak drastycznej w polskich warunkach zmiany. Szczególnie trudny do zaakceptowania jest skokowy wzrost wieku emerytalnego dla kobiet. Porównywanie Polski z krajami Europy Zachodniej w uzasadnianiu zmiany jest bezpodstawne, gdyż przeciętne trwanie życia, stan zdrowia, warunki życia i pracy, dochody ludności w Polsce i w krajach Zachodu są nieporównywalne.
Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się podnoszeniu wieku emerytalnego bez względu na warunki, charakter pracy oraz na wymagania szczególnych cech fizycznych, psychicznych i umysłowych. Sprzeciwia się, także z powodu dotkliwego braku instytucji opieki dla osób najmłodszych, najstarszych i niepełnosprawnych. Opieka nad niesamodzielnymi członkami rodziny w Polsce sprawują kobiety, co wymaga od rządzących raczej ułatwienia kobietom możliwości skracania, niż wydłużania pracy zawodowej.

Sprzeciwiając się wydłużeniu wieku emerytalnego Prawo i Sprawiedliwość wskazuje na te zagadnienia w systemie ubezpieczenia społecznego, które wymagają konsekwentnego i pilnego rozwiązania. Powinny nastąpić:
- niezwłoczna zamiana przymusu uczestnictwa ubezpieczonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych na dobrowolny wybór,
- niezwłoczne zniesienie ograniczenia w poborze składek na ubezpieczenie społeczne do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia (wzrost dochodów ZUS w 2012 r. o kwotę 5,9 mld zł),
- obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne od osób rozpoczynających pracę i odbywających staże, zmniejszenie skali zatrudnienia na tzw. umowach „śmieciowych”, co zwiększy wpływy do budżetu ZUS, a także zwiększy szanse na zatrudnienie osób w starszych grupach wieku( 50+), skuteczną walkę z zatrudnieniem „na czarno” (bez umowy, bez ubezpieczenia),
- opracowanie i wdrożenie skutecznych programów zwalczania bezrobocia, szczególnie młodych pracowników oraz osób w starszych grupach (50+),
- opracowanie i wdrożenie programu zatrudnienia absolwentów wszystkich poziomów i rodzajów szkół, co może powstrzymać masową emigrację zarobkową Polaków;
- opracowanie i wdrożenie programu stabilizacji zawodowej i życiowej młodego pokolenia, co może korzystnie wpłynąć na sytuację demograficzną oraz na rynek pracy.
Prawo i Sprawiedliwość będzie popierać i współdziałać we wszystkich przedsięwzięciach i programach Rządu, które będą zmierzać do:
- zwiększenia możliwości zatrudnienia, szczególnie młodych i starszych pracowników, a także dla wyrażających chęć dalszej pracy zawodowej emerytów,
- ograniczenia masowej emigracji zarobkowej młodego pokolenia, które zmuszone jest opuszczać własny kraj w poszukiwaniu chleba i pracy,
- poprawy warunków pracy – prowadzącącej w szczególności do ograniczenia wypadków w pracy, chorób zawodowych, wykluczenia zatrudnienia w warunkach istotnie szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
- zmiany charakteru zatrudnienia – szczególnie zlikwidowania zatrudnienia na umowach tzw.
„śmieciowych”, walki z zatrudnieniem „na czarno”, łamania prawa pracy,
- odstąpienia od obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne do 30-krotności wynagrodzenia,
- zniesienia obligatoryjności przynależenia do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Prawo i Sprawiedliwość popiera przeprowadzenie powszechnego referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, gdyż jest to zmiana, która bardzo głęboko ingeruje w życie społeczne, zawodowe, a przede wszystkim życie milionów polskich rodzin. Polacy nie mieli możliwości wyrazić swojego stanowiska w tak ważnej dla każdego z nich sprawie, ponieważ w programie wyborczym PO i PSL nie było zapowiedzi podwyższenia wieku emerytalnego.


Warszawa 21 luty 2012
02.03.2012. 17:00