Sprostowanie 13-11-2010

Na skutek drobnej pomy??ki na jednym z plakat??w zamieszczono przy kandydacie z gminy Siekierczyn, Krzysztofie Wendt b??─?dne informacje dotycz─?ce jego wykszta??cenia. W chwili obecnej osoba ta posiada niepe??ne wy??sze wykszta??cenie i kontynuuje nauk─?. W miejsce tytu??u magister, powinien znale??─? si─? licencjat. Plakaty z powy??sz─? informacj─? zosta??y rozpowszechnione za co bardzo przepraszamy.

Poni??ej prezentujemy opis wykszta??cenia uzyskany od kandydata:
Krzysztof Roman Wendt, lat 22, absolwent Wydzia??u Politologii Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Zawodowej im. Witelona w Legnicy, student studi??w magisterskich Uniwersytetu Wroc??awskiego na kierunku Stosunki Mi─?dzynarodowe.

13.11.2010. 13:11

Witamy na stronie PiS w powiecie luba??skim 03-11-2010

Szanowni Pa??stwo Prawo i Sprawiedliwo??─? w powiecie luba??skim proponuje w wyborach samorz─?dowych 2010 grup─? wykszta??conych i w wi─?kszo??ci m??odych os??b, kt??re pragn─? zwi─?za─? dalsze ??ycie z regionem swojego pochodzenia i uczyni─? wszystko aby jego jako??─? poprawia─? swoj─? codzienn─? prac─? na rzecz wszystkich mieszka??c??w.

Ô??Najwa??niejsze jest wsp??lne dobro !Ô?Ł

03.11.2010. 00:37

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwo??─? ? 03-11-2010

S??owo partia w odniesieniu do PiS-u pr??buje si─? skojarzy─? z re??imowymi organizacjami , kt??re oderwane od zwyk??ych przedstawicieli spo??ecze??stwa s??u??─? do ich represjonowania i dzia??ania na ich szkod─? broni─?c interes??w w─?skiej grupy swoich przedstawicieli. A przecie?? w przypadku tej partii mamy do czynienia z organizacj─? , kt??ra skupia rzesz─? uczciwych patriot??w z uporem walcz─?cych o interesy Polski i Polak??w na ka??dym szczeblu w??adzy jaki aktualnie jest w jej gestii. Kolejnym mitem jest to, ??e inn─? spraw─? jest w??adza centralna w pa??stwie w kt??rej to udzia?? bior─? partie polityczne a czym innym jest samorz─?d terytorialny.

Czytaj dalej 03.11.2010. 00:05

Wybory prezydenckie 2010 wygra??o has??o Ô??ZGODA BUDUJEÔ?Ł 03-07-2010

Oczywi??cie nie zosta??o powiedziane najwa??niejsze, czyli : Ô??ZGODA KOGO Z KIM ?Ô?Ł , Ô??ZGODA NA CO?Ô?Ł i "CO TAK NAPRAWD─? TA ZGODA ZBUDUJE?Ô?Ł.

W tych wyborach wyborcy Bronis??awa Komorowskiego wyrazili zgod─? na pa??stwo polskie budowane bez tych podstaw, bez kt??rych ??adne pa??stwo funkcjonowa─? normalnie nie mo??e.

Tymi podstawami s─? :
- silna armia
- s??u??by chroni─?ce rodzimy kapita??
- sprawny wymiar sprawiedliwo??ci
- administracja s??u??─?ca wszystkim obywatelom
- politycy walcz─?cy o interesy Polak??w.

Czytaj dalej 03.07.2010. 23:15

Wybory 21 pa??dziernika 21-10-2009

Wybory 21 pa??dziernika cofn─???y Polsk─? do dnia obalenia rz─?du Jana Olszewskiego 5 czerwca 1992.
Teraz jednak powodzenie tego planu by??o wynikiem brutalnej dwuletniej ofensywy wszystkich si?? sprzymierzonych przeciw polskiemu rz─?dowi rodem z PiS walcz─?cemu ze spu??cizn─? komunizmu. Ekipa Donalda Tuska zwie??czy??a sukces wy??udzeniem zaufania m??odych Polak??w rzucaj─?c has??a bez pokrycia z nadziej─?, ??e nadu??ycie nie zostanie rozliczone bo najwy??ej najbardziej zainteresowani zostan─? za granic─?.
Po wyborach w 2005 roku zaplanowano akcj─? unicestwienia Prawa i Sprawiedliwo??ci ,kt??re po kr??tkim czasie rz─?dzenia mia??o mie─? kilkuprocentowe poparcie w tym celu PO postawi??o niemo??liwe do przyj─?cia warunki koalicji, do kt??rej nie przyst─?pi?? tak??e PSL, a LPR i Samoobrona traktowa??y wej??cie do rz─?du jako pole do forsowania w??asnych interes??w.

Czytaj dalej 21.10.2009. 23:55