Msza ??wi─?ta w intencji ofiar Katastrofy Smole??skiej w dniu 08.04.2018 04-04-2018W niedziel─? 8 kwietnia 2018 o godz. 12.00 serdecznie zapraszamy do ko??cio??a p.w. ??wi─?tej Jadwigi ??l─?skiej w Lubaniu na Msz─? ??wi─?t─? zam??wion─? przez Komitet Prawa i Sprawiedliwo??ci w Lubaniu, kt??r─? w intencji ofiar Katastrofy Smole??skiej odprawi ks. dr Andrzej Fila.

Podczas nabo??e??stwa z??o??ymy kwiaty pod portretem pary prezydenckiej Ô?? Marii i Lecha Kaczy??skich.04.04.2018. 21:38

Serdeczne ??yczenia ??ask bo??ych i rado??ci 25-03-2018

25.03.2018. 17:28

Najserdeczniejsze ??yczenia zdrowia i pomy??lno??ci w 2018 roku 19-12-2017
19.12.2017. 21:38

Spotkanie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem 09-07-2017

Wczoraj w spotkaniu z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na pl. Krasi??skich w Warszawie bra??a udzia?? dziesi─?cioosobowa delegacja cz??onk??w i sympatyk??w Prawa i Sprawiedliwo??ci z powiatu luba??skiego. Wyjazd zorganizowa?? w swoim okr─?gu Senator RP Rafa?? ??lusarz.

Wszyscy mocno prze??yli??my niezwyk??ej wagi wyst─?pienie Prezydenta USA a wcze??niej Pierwszej Damy. Liczba i determinacja sympatyk??w Prezydenta Trumpa zapewni??a gor─?c─? atmosfer─? i uniemo??liwi??a efektywne uczestnictwo w wydarzeniu jego przeciwnikom. Wszyscy wr??cili??my do domu z przekonaniem o mo??liwo??ci dokonywania w Polsce dalszych dobrych zmian. W imieniu uczestnik??w z Lubania dzi─?kuj─? kole??ankom i kolegom z Lw??wka ??l─?skiego za wsp??ln─? wycieczk─? w mi??ej, patriotycznej atmosferze.

Wojciech Zembik


09.07.2017. 00:08

Najlepsze ??yczenia z okazji ??wi─?t Zmartwychwstania Pa??skiego 31-03-2017


Z okazji ??wi─?t Zmartwychwstania Pa??skiego
- ??ycz─? Mieszka??com powiatu luba??skiego -
wielu ??ask bo??ych
i rado??ci w gronie rodziny i przyjaci????.

Przewodnicz─?cy Zarz─?du Prawa i Sprawiedliwo??ci
w powiecie luba??skim
Wojciech Zembik

31.03.2017. 19:14