Czytasz: Strona główna


 

??yczenia z okazji ??wi─?t Bo??ego Narodzenia 20-12-201920.12.2019. 22:03

Teresa Zembik Ô?? kandydatka do Sejmu RP 19-09-2019Teresa Zembik Ô?? kandydatka do Sejmu RP

Lat 57, urodzona w Lubaniu. M─???atka, troje dzieci i dwie wnuczki. Do osiemnastego roku ??ycia mieszkanka Siekierczyna. Nauczycielka informatyki, przedsi─?biorczo??ci oraz przedmiot??w ekonomicznych w Zespole Szk???? Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. 

Absolwentka luba??skiego LO. Wykszta??cenie wy??sze oraz tytu?? magistra ekonomii zdoby??a na Akademii Ekonomicznej we Wroc??awiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Dodatkowo uko??czy??a studia podyplomowe w zakresie informatyki na Uniwersytecie Wroc??awskim, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz resocjalizacji w Wy??szej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunk??w Mi─?dzynarodowych w Warszawie. 

W marcu 2018r. zosta??a po raz pi─?ty przewodnicz─?c─? Organizacji Mi─?dzyzak??adowej NSZZ Ô??SOLIDARNO??─?Ô?Ł Pracownik??w O??wiaty i Wychowania w Lubaniu. 
Jest cz??onkiem Zarz─?du Regionu NSZZ Ô??SOLIDARNO??─?Ô?Ł 
w Jeleniej G??rze. Radna Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego, wiceprzewodnicz─?ca Komisji Kultury, 
Nauki i Edukacji. Od siedemnastu lat jest aktywnym cz??onkiem Prawa i Sprawiedliwo??ci. 

Sprawdzona jako osoba walcz─?ca o interesy os??b pokrzywdzonych i wykluczonych. Wra??liwa na problemy mieszka??c??w ma??ych miejscowo??ci, skuteczna w dzia??aniu. 

Wykorzystajmy wielk─? szans─? dla Polski!
Wybierzmy Prawo i Sprawiedliwo??─?!Podpisy pod zdj─?ciami:

Wizyta Prezydenta RP w Lubaniu Ô?? 6. wrze??nia 2018.
Konwencja PiS w Legnicy Ô?? 15. wrze??nia 2019.
19.09.2019. 21:30

IX sesji Rady Powiatu Luba??skiego 30-06-2019

Na IX sesji Rady Powiatu Luba??skiego rozpocz─???em dzia??ania maj─?ce na celu cho─? cz─???ciowe nakre??lenie prawdziwego obrazu funkcjonowania powiatu. Oficjalna wizja przedstawiana w mediach, kt??re bior─? pieni─?dze za tzw. obs??ug─? medialn─?, ma niewiele wsp??lnego z rzeczywisto??ci─?.

Co prawda Zarz─?d Powiatu otrzyma?? wotum zaufania, a Rada Powiatu udzieli??a absolutorium, jednak by??o to uzyskane tylko wi─?kszo??ci─? g??os??w, a nie wszystkimi. W raporcie o stanie powiatu nie by??o istotnych danych umo??liwiaj─?cych wywnioskowanie rzeczywistej sytuacji finansowej jednostki.

Om??wi??em jeden z temat??w dyskwalifikuj─?cych zarz─?dzanie powiatem przez aktualnego starost─?. Jego polityka ostatnich lat skutecznie zdemolowa??a kadrowo powiat, pozbawiaj─?c kom??rki organizacyjne ca??ych grup wykwalifikowanych pracownik??w i blokuj─?c nab??r niezb─?dnych fachowc??w. Poskutkowa??o to b??─?dami w realizacji przedsi─?wzi─?─?, a w niekt??rych przypadkach wr─?cz brakiem mo??liwo??ci w ich przeprowadzeniu.

Jako przyk??ad mo??na poda─? najwa??niejszy w historii powiatu projekt (wed??ug diagnozy na 3,7 mln z??.)  Ô??WYR??WNANIE SZANS EDUKACYJNYCH M?üODZIE??Y PONADGIMNAZJALNYCH SZK???ü KSZTA?üCENIA ZAWODOWEGO POWIATU LUBA??SKIEGO POPRZEZ DOPOSA??ENIE SPECJALISTYCZNYCH PRACOWNIÔ?Ł w ramach RPO WD 2014-2020. Wniosek projektowy zosta?? z??o??ony 30 stycznia 2017 i jego celem by??o wyr??wnanie szans edukacyjnych m??odzie??y poprzez doposa??enie 17 pracowni kszta??cenia zawodowego w 3 plac??wkach powiatu. Projekt ten nie zosta?? do tej pory zrealizowany i wszystko wskazuje na to, ??e nie b─?dzie. Spowodowane jest to brakiem odpowiedniej kadry, jak i b??─?dnym oszacowaniem koszt??w projektu. W mediach niejednokrotnie chwalono si─? realizacj─? projektu.

Przed sesj─? z??o??y??em cztery interpelacje, z kt??rych trzy dotycz─? kolejnych ciekawych spraw z dzia??alno??ci powiatu. Te i inne b─?d─? opisywa?? w moich nast─?pnych relacjach.

Je??li s─? Pa??stwo zainteresowani rzeczywistym stanem naszego powiatu oraz jego popraw─?, zach─?cam wszystkich do ??ledzenia mojego profilu.

Wojciech Zembik

30.06.2019. 11:48

??yczenia Wielkanocne od Przewodnicz─?cego Zarz─?du PIS w Lubaniu 20-04-201920.04.2019. 14:18

??yczenia Wielkanocne od Radnej Sejmiku Wojew??dzkiego Teresy Zembik 20-04-2019


20.04.2019. 14:13

<< Pierwsza strona < Poprzednia strona [1 / 16] Nast─Öpna strona > Ostatnia strona >>