Linie kolejowe inicjatywa uchwa??odawcza 02-04-2019

Radni koalicji rz─?dz─?cej (Bezpartyjni Samorz─?dowcy oraz PiS) Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego wyst─?pili z inicjatyw─? uchwa??odawcz─? pilota??owej realizacji programu Ô??Kolej plusÔ?Ł na Dolnym ??l─?sku. W czwartek 28 marca 2019 na VI sesji Sejmik WD podj─??? stosown─? uchwa??─? w sprawie udzia??u wojew??dztwa dolno??l─?skiego w rz─?dowym Programie Uzupe??niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej.
Je??li Rz─?d wyrazi na to zgod─? to ju?? w najbli??szym czasie rozpoczniemy prace remontowe na ponad 270 kilometrach nieczynnych linii kolejowych. Realizacja tych przedsi─?wzi─?─? umo??liwi obs??ug─? transportem kolejowym najbardziej izolowanych komunikacyjnie obszar??w wojew??dztwa w tym stolic trzech powiat??w oraz umo??liwi dojazd do obszar??w atrakcyjnych turystycznie w naszym wojew??dztwie w tym do dw??ch park??w narodowych i dw??ch uzdrowisk oraz zabytk??w o statusie pomnik??w historii.
Mi─?dzy innymi za priorytetowe uznajemy rewitalizacj─? infrastruktury kolejowej ??─?cz─?cej bezpo??rednio Legnic─? z powiatem z??otoryjskim, lw??weckim, luba??skim, jeleniog??rskim i miastem Jelenia G??ra, zapewniaj─?c bezpo??redni dojazd do miast : Z??otoryja, Lw??wek ??l─?ski, Wle??, Lubomierz, Gryf??w ??l─?ski, Mirsk, ??wierad??w Zdr??j, Mys??akowice, Karpacz a tak??e do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz G??r Izerskich, w tym realizacj─? przewidzianego w programie ci─?gu linii kolejowych Legnica-Z??otoryja-Lw??wek ??l─?ski Ô??Jelenia G??ra/??wierad??w Zdr??j.

Wi─?cej informacji w za??─?cznikach:
Za??─?cznik 1.
Za??─?cznik 2.
Za??─?cznik 3.
Za??─?cznik 4.

02.04.2019. 15:50

Zaproszenie do MDK Luba?? na spotkanie z pani─? Pose?? na Sejm RP Ew─? Szyma??sk─? i panem Senatorem 21-03-2019

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na spotkanie z pani─? Pose?? na Sejm RP Ew─? Szyma??sk─? i panem Senatorem RP Rafa??em ??lusarzem, kandydatem PiS do Parlamentu Europejskiego. W programie mamy om??wienie realizacji program??w rz─?dowych i wyborczego do PE, gor─?ce tematy bie??─?ce i dotycz─?ce naszego terenu. B─?dzie okazja do z??o??enia podpisu poparcia dla kandydat??w PiS do PE z naszego okr─?gu.

Obecna b─?dzie radna Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego pani Teresa Zembik oraz radni powiatu luba??skiego i cz??onkowie komitetu Prawa i Sprawiedliwo??ci w Lubaniu.

Zapraszamy w niedziel─? 31 marca o godzinie 1600 do kawiarenki Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu przy ul. Ko??ciuszki 4.

Wojciech Zembik

21.03.2019. 15:40

??yczenia pe??nych mi??o??ci i rado??ci ??wi─?t Narodzenia Pa??skiego. 22-12-2018


22.12.2018. 11:13

Wizyta Prezydenta RP w Lubaniu. 01-09-2018


Po moich d??ugotrwa??ych staraniach odwiedzi nas Prezydent RP pan Andrzej Duda.


O wystosowanie zaproszenia i organizacj─? wizyty poprosi??em Burmistrza Lubania pana Arkadiusza S??owi??skiego.


Na terenie Lubania pan Prezydent pojawi si─? oko??o godziny 18 a odleci po godzinie 20. Jestem pewien, ??e zgromadzimy si─? licznie na luba??skim rynku i wizyta naszej g??owy pa??stwa pozostawi nam mi??e wspomnienia.Serdecznie zapraszam do udzia??u w spotkaniu.


Wojciech Zembik

01.09.2018. 19:32

Czyste powietrze w Gminie Luba?? - spotkania z mieszka??cami w sprawie dofinansowa?? 18-08-2018

Czyste powietrze

W gminach naszego  powiatu odb─?d─? si─? spotkania w ramach programu czyste powietrze. Chodzi o dofinansowanie wymiany piec??w.

Najbli??sze terminy to
1. 4. wrze??nia, godz. 17.00. ??wietlica w Plater??wce .
2. 6. wrze??nia, godz. 17.00 Gminny O??rodek Kultury w Olszynie, ul. Wolno??ci 20D
3. 9. wrze??nia, godz. 17.00 Sala Konferencyjna Hotelu Krasicki w ??wieradowie-Zdroju
- prelegentem (kwestie merytoryczne - ekspert) jest pan Tomasz Kubik z Ministerstwa ??rodowiska.

W imieniu pana Senatora Krzysztofa Mroza i w??asnym serdecznie zapraszam do uczestnictwa wszystkich mieszka??c??w gmin.

Wojciech Zembik18.08.2018. 13:15